Tuy?n d?ng Nhn vin kinh doanh Website & Tn mi?n & Hosting thng 09/2016

September 19, 2016 - Lượt xem: 329

M T? CNG VI?C

 • Xy d?ng v m? r?ng cc m?i quan h?, g?p g? cc c nhn, t? ch?c v doanh nghi?p, t? v?n v? gi?i php, d?ch v?;
 • ?m phn th??ng th?o, xc ti?n qu trnh k k?t h?p ??ng;
 • D?ch v? kinh doanh: D?ch v? L?u tr? d? li?u trn internet, gi?i php d? li?u tr?c tuy?n v ?ng d?ng cng ngh?, D?ch v? Tn mi?n, Thi?t k? website, qu?ng co google adwords

S? L??NG C?N TUY?N

 • 10 nhn s?

YU C?U CNG VI?C

 • T?t nghi?p Trung C?p, Cao ??ng, ??i h?c cc chuyn ngnh: Cng ngh? thng tin, M?ng my tnh, Kinh t?, Ngo?i th??ng, Th??ng m?i, Qu?n tr? kinh doanh.
 • C k? n?ng giao ti?p v thuy?t trnh t?t. C kh? n?ng lm vi?c ??c l?p v lm vi?c t?p th?;
 • Gi?i tnh:khng yu c?u.
 • Khng ni ng?ng, ni l?p
 • S? d?ng thnh th?o ph?n m?m v?n phng.
 • C laptop & ph??ng ti?n ?i l?i
 • ?u tin ?ng vin am hi?u, c kinh nghi?m v? k? thu?t m?ng d?ch v? tr?c tuy?n (Server, Hosting, Email, Tn mi?n, website) l m?t l?i th?

QUY?N L?I

 • M?c l??ng: L??ng c?ng + l??ng kinh doanh
 • Mi tr??ng lm vi?c n?ng ??ng, chuyn nghi?p.
 • Trang b? ??y ?? cc trang thi?t b? ph?c v? cng vi?c.
 • ???c Cng ty ?ng BHXH, BHYT, BHTN.
 • ???c th??ng cc ngy L?, T?t, Sinh nh?t Cng ty.
 • ???c h??ng cc chnh sch phc l?i theo quy ??nh c?a Cng ty: Sinh nh?t c nhn, ngh? mt, ngh? php
 • Thng l??ng th? 13.
 • ???c h? tr? chi ph ?o t?o, thi ch?ng ch?, c c? h?i ?o t?o, nng cao nghi?p v? th??ng xuyn.

H?N N?P H? S?

 • 30/09/2016

G?I H? S?

 • ?ng vin g?i CV ghi r kinh nghi?m qua email: ngocnt@janet.vn
 • Lin h?: 0985.873.145

trai-tham-do-don-nhan-tai

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i.

V?n phng ??i di?n: P.707 T?ng 7 Ta nh Lucky S? 30 Ph?m V?n ??ng, C?u Gi?y, H N?i

Hotline: 0945.846.042 ?i?n tho?i:0463.260.556

Email: contact@janet.vn

Wesite: www.janet.vn www.web247.vn

Quy m cng ty: 20 ng??i

?u tin cc h? s? n?p s?m s? ph?ng v?n s?m.