DANH MỤC

Thi?t k? web tuy?n d?ng, vi?c lm

February 7, 2017 - Lượt xem: 783

Hi?n nay, khi m m?ng Internet th?ng tr? l?nh v?c truy?n b thng tin ton c?u, nhu c?u tm vi?c lm trn Internet ?ang l xu h??ng tm ki?m ph? bi?n. Th? tr??ng vi?c lm, tuy?n d?ng ngy cng r?ng l?n, ? l c? h?i r?t l?n cho cc nh ??u t?, m? d?ch v? tuy?n d?ng. Vi?c thi?t k? Web tuy?n d?ng l cng vi?c ??u tin c?n ph?i lm cho cc nh ??u t?.

JANET l ??n v? uy tn nhi?u n?m trong l?nh v?c thi?t k? web, chng ti t? ho mang ??n m?t gi?i php thi?t k? web hon h?o, t?i ?u nh?t, m cc doanh nghi?p, c nhn, t? ch?c mu?n c m?t Website tuy?n d?ng t?t nh?t. Chng ti ?p ?ng h?u h?t cc nhu c?u c?a c nhn, doanh nghi?p, cc nh ??u t?:

– M?t doanh nghi?p mu?n t?o m?t trang Web tuy?n d?ng ring, ?? th? hi?n s? quy m, v chuyn nghi?p

– Cc ??n v?, c nhn t? ch?c mu?n tri?n khai d?ch v? tm vi?c lm ring, v khai thc gi tr? trn Website

thiet-ke-web-tuyen-dung-viec-lam

* L do b?n chon JANET l ??n v? tin c?y ?? tri?n khai d? n Website tuy?n d?ng?

1. Chng ti l ??n v? thi?t k? Website chuyn nghi?p, v?i ??i ng? k? s? hng ??u c kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c thi?t k? Web tuy?n d?ng, vi?c lm.

2. Giao di?n Website ???c thi?t k? b?i cc Designer chuyn nghi?p, ?i ??u trong xu h??ng thi?t k? Web hi?n ??i.

3. H? qu?n tr? CMS ??n gi?n, ph?n quy?n qu?n tr? vin c?c m?nh, gip vi?c qu?n l thng tin d? dng h?n bao gi? h?t

4. Tnh n?ng Website d? dng nng c?p tnh n?ng, ch?nh s?a khi c nhu c?u.

5. Website t??ng thch v?i t?t c? cc thi?t b?, trnh duy?t hi?n nay.

6. T?i ?u t?c ?? Website, ??c bi?t l code c kh? n?ng x? l d? li?u c?c l?n, ?? ch?u t?i cao. JANET ? m?t 6 n?m ?? xy d?ng b? Core chuyn cho Web tuy?n d?ng, v?i nh?ng k? s? kinh nghi?m nh?t.

7. h? th?ng Web chu?n SEO, seo r?t nhanh ln Top

8. B?o hnh Website ch?n ??i, khi ch?y trn h? th?ng my ch? c?a JANET b?n in tm v? t?c ??, v b?o m?t.

9. T?ng ngay tn mi?n, Gi hosting n?m ??u tr? gi ln t?i 1,2 tri?u.

* Nh?ng tnh n?ng c?n c c?a m?t Website tuy?n d?ng, vi?c lm:

1.Trang ch?
Trnh by ??n gi?n, thn thi?n, h? tr? ng??i dng tm ki?m thng tin t?i ?a

Mu s?c ???c ty ch?nh theo yu c?u c?a khch hng

Hi?n th? n?i dung t?ng h?p c?a cc trang/module trn website nh?: tin tuy?n d?ng m?i nh?t, vi?c lm n?i b?t, h? s? ???c xem nhi?u nh?t,

2. Trang gi?i thi?u / lin h?
Gi?i thi?u chung v? ??n v? ch? qu?n c?a website tuy?n d?ng: l?nh v?c, n?ng l?c ho?t ??ng, l?ch s? hnh thnh,

Nu r ??nh h??ng, m?c ?ch,

Hi?n th? thng tin lin h?, tch h?p Google MAP

3. Module ??i tc
Th?ng k cc ??i tc lin k?t v?i website

Tm ki?m ??i tc ti?m n?ng

4. H? tr? tr?c tuy?n:
H? tr? tnh n?ng tr?c tuy?n: Skype, Chat Live,

5. ??ng k ??ng nh?p thnh vin
C ch?c n?ng ??ng k, ??ng nh?p thnh vin ring v?i 2 ty ch?n: ?ng vin, nh tuy?n d?ng

Qu?n tr?, s?a ??i thng tin c nhn

6 . Module t?o h? s? cho ?ng vin
Cho php ?ng vin t?o h? s? online tr?c ti?p trn website tuy?n d?ng

Hi?n th? h? s? n?i b?t nh?t

7.Module cho ng??i tm vi?c/nh tuy?n d?ng
??ng k, ??ng nh?p thnh vin

Ch?nh s?a h? s? c nhn

Qu?n l tin ??ng

Tnh n?ng VIP cho nh tuy?n d?ng/ thnh vin tr? ph

8.Module Tm ki?m
Cho php tm ki?m c? b?n v h? tr? tm ki?m nng cao v?i cc thnh vin VIP

9.Th?ng k truy c?p
10.?a d?ng ngn ng?
11.Module tin t?c
Hi?n th?, c?p nh?t cc tin t?c lin quan ??n Tuy?n d?ng Vi?c lm

Tin khuy?n m?i

Ch?nh s?a, qu?n l tin t?c

Cho php ?nh gi khi ??ng nh?p

12.Module t? v?n h?i ?p
Gi?i ?p th?c m?c c?a khch hng

Nh?n cu h?i tr?c ti?p qua email qu?n tr?

v nhi?u tnh n?ng ty ch?n khc, khi ??n v?i JANET, chng ti s? t? v?n k? l??ng cho b?n.

Xem thm >> Thi?t k? web th?m m? vi?n, spa

Lin h? ngay v?i JANET ?? ???c t? v?n mi?n ph gi?i php.

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, Tr?n Cung, T? Lim, H N?i

?i?n tho?i:0463.260.556

Hotline: 0945.846.042 0982.066.771

Email: contact@janet.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.