chuyen-ten-mien

Chuy?n tn mi?n v? JANET

A. Chuy?n tn mi?n qu?c t? Chuy?n domain t? n?i khc v? JANET t?c l chuy?n quy?n qu?n l v gia h?n thm 1 n?m v cc n?m ti?p theo t?i JANET v?i b?n gi tn mi?n hi?n t?i ? JANET. Cc b??c c?n th?c hi?n tr??c khi ??ng k chuy?n tn mi?n […]

Xem chi tiết