tuyendung_janet

Tuy?n d?ng Nhn vin kinh doanh Website & Tn mi?n & Hosting thng 04/2016

M T? CNG VI?C Xy d?ng v m? r?ng cc m?i quan h?, g?p g? cc c nhn, t? ch?c v doanh nghi?p, t? v?n v? gi?i php, d?ch v?; ?m phn th??ng th?o, xc ti?n qu trnh k k?t h?p ??ng; D?ch v? kinh doanh: D?ch v? L?u tr? d? li?u trn internet, gi?i […]

Xem chi tiết