DANH MỤC

Quy trnh thi?t k? Web

February 7, 2017 - Lượt xem: 1193

quy-trinh-thiet-ke-web

 

“Quy trnh thi?t k? web chu?n s? mang ??n cho b?n m?t website chuyn nghi?p”

1. L?y thng tin yu c?u v nghin c?u tnh kh? thi.
Ngay t? giai ?o?n ??u, chng ti s? ch? ??nh m?t account manager ?? gi? m?i lin h? th??ng xuyn v?i b?n trong su?t th?i gian th?c hi?n d? n website c?a b?n. Ng??i ???c ch? ??nh s? s?p x?p m?t bu?i t? v?n (tr?c ti?p ho?c qua ?i?n tho?i) ?? th?o lu?n v? yu c?u v xc ??nh m?c tiu chnh cho website c?a b?n. M?t khi chng ti hi?u r m?c ?ch ch? y?u c?a b?n, chng ti s? xc ??nh gi thi?t k? web ph h?p v?i yu c?u c?a b?n nh?t. Ng??i ???c ch? ??nh s? cung c?p cho b?n m?t k? ho?ch xy d?ng website ?? gip b?n gi?i quy?t t?t cc yu c?u c?n thi?t cho trang web.
Gi web theo yu c?u s? theo m?t quy trnh kh?t khe h?n ?? b?o ??m nh?ng yu c?u c? th? c?a b?n ???c th? hi?n t?t b?ng v?n b?n tr??c khi ??i ng? l?p trnh ti?n hnh cng vi?c thi?t k? website.
2. Phn tch yu c?u v ln k? ho?ch thi?t k? website
Sau khi cc yu c?u cho vi?c thi?t k? website ???c thu th?p ??y ??, chng ti s? ti?n hnh phn tch yu c?u ?? chuy?n thnh yu c?u k? thu?t, phn tch h? th?ng, cc nhn s? c?n thi?t v ln k? ho?ch thi?t k? website. Qu trnh ny nh?m ??m b?o cho website c?a b?n ???c thi?t k? s? tun th? theo quy trnh v th?c hi?n ?ng theo k? ho?ch c?a cng ty.
3. Thi?t k? giao di?n
Giai ?o?n thi?t k? giao di?n cho website l m?t qu trnh sng t?o nh?m chuy?n ??i hnh ?nh doanh nghi?p c?a b?n thnh m?t website ch?t l??ng, gip qu?ng b doanh nghi?p c?a b?n thng qua website theo cch chuyn nghi?p nh?t.
B?n d? n xy d?ng website ???c hon thnh trong giai ?o?n 1, s? gip cc nhn vin thi?t k? giao di?n hi?u r nh?ng yu c?u k? thu?t v sng t?o m website ?i h?i. Trn c? s? ?, cc nhn vin thi?t k? giao di?n c?a chng ti s? chu?n b? m?t khi ni?m m hnh, minh h?a hnh dng v c?u trc trang web c?a b?n. Giao di?n website m?u ny s? ???c chuy?n cho b?n ?? l?y ki?n. Trn c? s? ki?n ph?n h?i c?a b?n, nhn vin thi?t k? giao di?n c?a chng ti s? ch?nh s?a giao di?n (n?u ???c yu c?u) tr??c khi nghi?m thu giao di?n l?n cu?i. Chng ti tin t??ng vi?c khch hng tham gia tr?c ti?p vo quy trnh sng t?o s? ??m b?o giao di?n thi?t k? ?p ?ng ???c cc yu c?u ?? ra ban ??u.
4. Xy d?ng c? s? d? li?u v L?p trnh web
Giai ?o?n l?p trnh web bao g?m vi?c chuy?n ??i giao di?n sang d?ng website ho?t ??ng. Nhn vin l?p trnh s? lm vi?c tr?c ti?p v?i nhn vin thi?t k? giao di?n ?? b?o ??m website th?c s? s? ph?n nh chnh xc giao di?n cu?i cng. M?t khi khung s??n c? b?n c?a trang web ???c thi?t l?p, b? ph?n l?p trnh s? b?t ??u h?p nh?t b? Qu?n tr? n?i dung website CMS v?i nh?ng ch?c n?ng ???c l?a ch?n cho trang web. Song song v?i giai ?o?n l?p trnh web, chng ti s? ??ng k tn mi?n v c?u hnh cc ti kho?n email c?a b?n.
5. Ki?m tra ch?t l??ng, nghi?m thu v bn giao:
Tr??c khi upload website c?a b?n ln m?ng ?? nghi?m thu, cc nhn vin pht tri?n web s? th?c hi?n cc cu?c ki?m tra ch?t l??ng cho website c?a b?n v?i cc tiu chu?n kh?t khe nh?m ??m b?o cc tnh n?ng c?a trang web v?n hnh hon h?o. Sau ? website s? ???c ??a ln mi tr??ng m?ng ?? th?c hi?n nghi?m thu.
M?t khi b?n hon ton hi lng v?i website c?a mnh, chng ti s? ti?n hnh chuy?n giao s?n ph?m cng cc ti li?u lin quan. Website sau khi hon thnh s? ?i km v?i m?t ch? ?? b?o hnh t?i thi?u 6 thng. ??c bi?t, ??i v?i nh?ng website ???c l?u tr? trn server c?a JANET s? ???c b?o hnh mi mi (ch? ?? b?o hnh s? ch?m d?t khi b?n khng cn s? d?ng website ho?c chuy?n website v? m?t my ch? (server) khc khng do JANET cung c?p).
V?i m?t quy trnh pht tri?n v thi?t k? web chu?n, m?i m?u thi?t k? c?a Viet Solution l s? k?t h?p hi?u qu? gi?a ch?c n?ng th??ng m?i, ki?u dng v sng t?o ngh? thu?t.
Chng ti lun n? l?c khng ng?ng ?? gi?m thi?u chi ph xy d?ng m khng lm ?nh h??ng ??n tnh hi?u qu? v? tnh n?ng v giao di?n trang web. Thnh t?u ny ??t ???c nh? s? ra ??i c?a cc gi thi?t k? web bao g?m cc giao di?n s?n c v ti?t ki?m th?i gian pht tri?n m?t website ch?t l??ng.
“M?c tiu c?a chng ti l pht tri?n v xy d?ng nh?ng website chuyn nghi?p, ph?c v? hi?u qu? m?c ?ch c?a doanh nghi?p.”

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.