Quy trnh ??ng k tn mi?n

September 12, 2015 - Lượt xem: 971

Tr??c khi ??ng k tn mi?n, Qu Khch t? ch?n ho?c tham kh?o t? v?n c?a JANET ?? c m?t tn mi?n ph h?p.

?? ??ng k m?t tn mi?n, Qu Khch th?c hi?n cc b??c sau:

B??c 1: Ki?m tra xem tn mi?n ??nh ??ng k

Tn mi?n qu?c t?(.com; .net; .edu;)

Tn mi?n m qu?c gia(.vn; .com.vn; .net.vn; .edu.vn;)

B??c 2: Hon thnh cc th? t?c ??ng k theo

M?u b?n khai, h?p ??ng: Qu khch download m?u trong m?c Cc bi?u m?u v?n b?n sau ? ?i?n vo thng tin v g?i v? email: kinhdoanh@janet.vn

Tr?c tuy?n (Online) trn website JANET: Qu khch ch?n vo ph?n tn mi?n mu?n ??ng k ? menu trn. Sau ?, Qu khch b?m vo nt ??ng k ? cu?i bi vi?t c?a menu ? v ch?n tn mi?n mu?n ??ng k.

B??c 3: N?p m?u b?n khai, h?p ??ng + ph t?i JANET

Khuy?n ngh?: Qu Khch hng ??ng k tn mi?n .VN ph?i tun th? theo quy ??nh hi?n hnh h??ng d?n v? qu?n l v s? d?ng ti nguyn Internet (Thng t? s? 09/2008/TT-BTTTT)

Qu Khch hng ??ng k v s? d?ng tn mi?n qu?c t? vui lng th?c hi?n ngay vi?c thng bo trn mi tr??ng m?ng v?i B? Thng tin v Truy?n thng (http://thongbaotenmien.vn)
Trch d?n m?t s? trch nhi?m c?a ch? th? ??ng k, s? d?ng tn mi?n t?i Thng t? 09/2008/TT-BTTTT ngy 24/12/2008.

QUY TRNH THU H?I TN MI?N .VN KHI H?T H?N S? D?NG:
Quy trnh tr??c ?y: Qu 30 ngy k? t? ngy h?t h?n, tn mi?n .VN b? x? l thu h?i. Ngay khi thu h?i, tn mi?n .VN ???c gi?i phng sang tr?ng thi t? do ?? cc ch? th? khc c th? ??ng k s? d?ng.

Quy trnh p d?ng t? ngy 04/2/2010: Tn mi?n.VN k? t? ngy h?t h?n, s? c 20 ngy ?? ch? th? n?p ph duy tr, tn mi?n v?n ho?t ??ng bnh th??ng trong th?i gian ny. Sau 20 ngy k? t? ngy h?t h?n, tn mi?n t? ??ng r?i vo tr?ng thi b? t?m ng?ng; ch? th? c thm 03 ngy ?? lm th? t?c ??ng k m?i l?i tn mi?n c?a mnh (tr??ng h?p ny ch? th? ph?i ch?u ph ??ng k + duy tr 01 n?m theo quy ??nh). Sau 23 ngy k? t? ngy h?t h?n, tn mi?n s? tr? v? tr?ng thi t? do, cc ch? th? khc c th? ??ng k s? d?ng tn mi?n ?.
Quy trnh p d?ng t? ngy 01/07/2010: K? t? ngy tn mi?n h?t h?n, s? c thm 03 ngy tn mi?n v?n ho?t ??ng bnh th??ng, Qu 03 ngy k? t? ngy h?t h?n, tn mi?n ???c h? th?ng t? ??ng chuy?n sang tr?ng thi t?m ng?ng trong vng 27 ngy ti?p theo (c?t DNS). Qu 30 ngy k? t? ngy h?t h?n, tn mi?n ???c h? th?ng t? ??ng thu h?i v gi?i phng sang tr?ng thi t? do, cc ch? th? khc ??ng k s? d?ng.

* L?u :
K? t? ngy tn mi?n .VN h?t h?n, 20 ngy ti?p theo s? tnh c? cc ngy ngh?, ngy L?, ngy T?t.
Trong th?i gian 03 ngy tn mi?n .VN b? l?u trn h? th?ng, ch? th? tn mi?n c th? ??ng k l?i tn mi?n ? v ?ng cc kho?n ph ??ng k v duy tr p d?ng nh? ??i v?i tn mi?n .VN ??ng k m?i theo quy ??nh.