Gi?i thi?u d?ch v? Email

September 12, 2015 - Lượt xem: 980

Email ? tr? thnh m?t knh thng tin quan tr?ng trong n?i b? doanh nghi?p,t? ch?c c?ng nh? gi?a doanh nghi?p, t? ch?c v?i ??i tc v khch hng. V v?y vi?c xy d?ng m?t h? th?ng email ho?t ??ng ?n ??nh, tin c?y l r?t quan tr?ng v?i m?i doanh nghi?p. Vi?c email g?i ?i b? tr? ho?c b? th?t l?c ??u c th? gy t?n h?i ??n uy tn v hi?u qu? cng vi?c c?a doanh nghi?p, ng??c l?i m?t h? th?ng email ho?t ??ng t?t s? gip doanh nghi?p ti?p c?n khch hng v giao d?ch v?i ??i tc m?t cch hi?u qu?.

1. Email Hosting l g?

Email hosting l d?ch v? cung c?p Email chuyn d?ng ???c xy d?ng trn cc c?m my ch? chuyn d?ng cho tnh ?n ??nh v s?n sng r?t cao. Cc IP g?i ra c?a d?ch v? lun n?m ???c cho php t? cc my ch? EMAIL khc nn cc email g?i ??n v ?i lun ???c chuy?n ti?p ngay.

email-hosting-doanh-nghiep

Email hosting c?a JANET l d?ch v? Email dnh cho doanh nghi?p s? cung c?p cho b?n v doanh nghi?p cc h?p th? ?i?n t? dng ring c d?ng tennguoidung@tencongty.com.vn. Khi ?, ??a ch? email c?a cc nhn vin trong cng ty s? g?n km v?i tn cng ty.

Cc doanh nghi?p th??ng ch?y cc d?ch v? l?u tr? th? ?i?n t? ring (hay cn g?i l email hosting) theo tn mi?n ring c?a h? ?? t?ng uy tn v ch?ng th?c cc thng ?i?p m h? g?i ?i. Email hosting cho php ty ch?nh c?u hnh v s? l??ng l?n cc ti kho?n.

2. ?u ?i?m c?a d?ch v? Email Hosting:

– Chuyn Nghi?p: Vi?c s? d?ng Email Hosting gip cho doanh nghi?p c?ng c? ni?m tin ? khch hng, tin vo s? chuyn nghi?p c?a doanh nghi?p c?a b?n, T? ? s? gip t?ng g?p nhi?u l?n kh? n?ng m? Email c?a khch hng so v?i vi?c s? d?ng Email mi?n ph.

tien-dung

– Khng gi?i h?n: Email Hosting gip doanh nghi?p g?i ra s? l??ng g?i email khng gi?i h?n (v?i ?i?u ki?n email l h?p php), dung l??ng l?u tr? Email l?n (ty theo gi d?ch v?). Email g?i ra ???c g?i ngay t?i inbox c?a cc email server khc nh? Google, Yahoo, Webmail… My ch? h? tr? cc b?n ghi SPF/DKIM, h? tr? ch?ng viruts v Spam… Khng gi?i h?n b?ng thng s? d?ng.
T?t c? nh?ng tnh n?ng k? trn n?u nh? dng Email km theo hosting, ho?c Email mi?n ph th khng th? c ???c.
– An ton v b?o m?t:D?ch v? Email hosting c?a JANET ???c cung c?p trn n?n t?ng my ch? m?nh m? v ??c l?p, ???c c?u hnh t?i ?u cho d?ch v? mail, cng v?i gi?i php ch?ng spam v ch?ng virus hi?u qu?, ??m b?o cho ho?t ??ng giao d?ch email c?a khch hng lun ?n ??nh v nhanh chng.

– ??n gi?n d? s? d?ng:

Giao di?n ng??i dng v?i ??y ?? cc tnh n?ng v d? s? d?ng, cho php ng??i dng check mail trn c? Outlook v webmail. M?t khc control panel qu?n tr? chuyn nghi?p cho php ng??i qu?n tr? thi?t l?p cc ty bi?n m?t cch chi ti?t ??n t?ng ng??i dng v email ?i v ??n.