Gia h?n tn mi?n

September 12, 2015 - Lượt xem: 1050

Giah?n tn mi?n t?i JANET nh? th? no?

Khi g?n h?t h?n, nhn vin c?a JANETs? g?i thng bo nh?c nh? Qu khch gia h?n tn mi?n 4 l?n.

Thng bo nh?c nh? qu khch nh? sau:

– Thng bo b?ng Email ( 2 l?n ): Th?i ?i?m 1 thng tr??c khi h?t h?n; 2 tu?n tr??c khi h?t h?n.

– Thng bo b?ng ?i?n tho?i (2 l?n): th?i ?i?m 2 tu?n tr??c khi h?t h?n; 1 tu?n tr??c khi h?t h?n.

Ngay th?i ?i?m h?t h?n, tn mi?n c?a Qu khch s? b? t?m ng?ng ho?t ??ng, t?t c? ho?t ??ng lin quan nh? web/email/v.v… ??u s? b? ?nh h??ng. N?u mu?n ti?p t?c gia h?n, Qu khch ph?i thanh ton ph d?ch v? ngay.

gia-han-ten-mien

 

Ch :

+ ??i v?i tn mi?n qu?c t?: trong vng 30 ngy k? t? th?i ?i?m h?t h?n, tn mi?n m?i th?c s? b? xa.
+ ??i v?i tn mi?n qu?c gia Vi?t Nam: trong vng 20 ngy k? t? th?i ?i?m h?t h?n, tn mi?n m?i th?c s? b? xa.
Sau th?i ?i?m ?, b?t k? ai c?ng c th? ??ng k tn mi?n ny.
?? h?n ch? ?i?u ?ng ti?c x?y ra, Qu khch nn gia h?n tn mi?n ngay khi nh?n thng bo t? JANET.