?i?u kho?n hosting

September 12, 2015 - Lượt xem: 1152

DK-1. Chng ti khng ch?u trch nhi?m v khng ??m b?o v? tnh chnh xc c?a nh?ng thng tin t? b?t k? ai g?i ??n my ch? v khng ch?u b?t c? trch nhi?m php l ho?c b?i th??ng thi?t h?i no v? vi?c m?t mt hay h? h?ng ??i v?i d? li?u ???c l?u tr? trn my ch?. Ng??i s? d?ng c trch nhi?m th?c hi?n vi?c duy tr v b?o qu?n l d? li?u trn my ch?.

DK-2. Khch hng s? d?ng d?ch v? s? ph?i cam k?t ph?n nh trung th?c v? ch?t l??ng d?ch v? trn m?i ph??ng ti?n truy?n thng, website, di?n ?n M?i ph?n nh ??u ph?i km theo b?ng ch?ng xc th?c. Chng ti c quy?n ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng n?u pht hi?n n?i dung ph?n nh khng xc th?c v mang tnh cng kch, bi nh? lm ?nh h??ng tiu c?c ??n uy tn c?a nh cung c?p.

DK-3. Ng??i s? d?ng ph?i t? ch?u trch nhi?m v ??m b?o v?i chng ti trong vi?c s? d?ng website c?a mnh trn my ch? vo nh?ng m?c ?ch h?p php.

DK-4. Khng dng my ch? vo b?t k? m?c ?ch/hnh th?c no vi ph?m php lu?t Vi?t Nam, ??c bi?t v? v?n ?? b?n quy?n ph?n m?m, ca khc, cc game online ? pht hnh t?i Vi?t Nam ??ng th?i c trch nhi?m ki?m sot v ng?n c?m ng??i khc lm ?i?u ? trn website c?a mnh.

N?u chng ti nh?n ???c thng bo v? vi?c vi ph?m b?n quy?n, chng ti s? ti?n hnh ki?m tra v kha ti kho?n khi xc nh?n vi?c vi ph?m. Trong tr??ng h?p vi ph?m khng ???c x? l sau 24h k? t? khi ???c thng bo v t?m kha th chng ti s? kha ti kho?n v?nh vi?n m khng hon tr? l?i ph d?ch v?.

DK-5. Ng??i s? d?ng khng ???c ??a ln my ch? nh?ng d? li?u mang tnh b?t h?p php, ?e d?a, l?a d?i, th h?n, xuyn t?c, ni x?u, khiu dm, xc ph?m hay cc hnh th?c b? ng?n c?m khc d??i b?t k? hnh th?c no.

DK-6. Khch hng c?n l?u gi? m?t cch an ton cc thng tin nh?n bi?t, m?t kh?u hay nh?ng thng tin khc lin quan ??n ti kho?n c?a d?ch v? ho?c ti kho?n qu?n l khch hng v l?p t?c thng bo cho chng ti khi b?n pht hi?n cc hnh th?c truy c?p tri php b?ng ti kho?n c?a b?n ho?c cc s? h? v? b?o m?t, bao g?m vi?c m?t mt, ?nh c?p ho?c ?? l? thng tin v? m?t kh?u v cc thng tin khc.

DK-7. B?n s? ph?i ch?u trch nhi?m tr??c php lu?t v?i n?i dung website c?a b?n v s? ph?i ch?p nh?n m?i hnh th?c x? l t? pha c? quan ch?c n?ng (n?u c) n?u nh? n?i dung vi ph?m lu?t php n??c C?ng ha X h?i Ch? Ngh?a Vi?t Nam.

DK-8. Ng??i s? d?ng khng ???c g?i email d??i m?i hnh th?c mang m?c ?ch ph ho?i hay pht tn th? rc t? my ch? c?a JANET. Chng ti s? kha v ng?ng cung c?p d?ch v? c?a b?n m khng hon tr? l?i ph d?ch v?.

DK-9. Ng??i s? d?ng khng s? d?ng cc m ngu?n c kh? n?ng lm t?c ngh?n ho?c ?nh tr? h? th?ng, gy c?n ki?t ti nguyn h? th?ng, lm qu t?i b? vi x? l v b? nh?. ??c bi?t nh?ng ch??ng trnh sau ?y n?u chng ti pht hi?n ra s? kha ti kho?n ngay l?p t?c v ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng m khng ph?i hon tr? b?t k? d? li?u c?ng nh? chi ph h?p ??ng.

M ngu?n leech files (Rapidleech, transload).

M ngu?n ddos (xflash, ddos).

M ngu?n Bomb mail, spam email.

M ngu?n lin quan ??n ?n c?p thng tin credit card.

M ngu?n ho?c lin k?t ??n cc site scam,phishing.

M ngu?n ho?c ch??ng trnh lin quan ??n boot rank v cc hnh th?c hack trn server.

DK-10. Ring ??i v?i m ngu?n Vbulletin Board ( VBB ) v m?t s? m ngu?n khc, khch hng th?c hi?n nh? sau:

T?t auto reload v ch? ?? Ajax; ?? ch? ?? hi?n th? t?i ?a 15 dng.

Mod Shoutbox / Chatbox :

+ Khch khng ???c s? d?ng Shoutbox / Chatbox ( Ch? c member th?y ???c shoutbox ).

+ Shoutbox hi?n nhi?u nh?t 10 dng.

+ Th?i gian refresh c?a Shoutbox / Chatbox th?p nh?t l 30 giy.

+ S? l??ng bi?u t??ng ( smiles ) hi?n ra trong Shoutbox / Chatbox khng qu 20.

V?i nh?ng tr??ng h?p vi ph?m trn chng ti s? c?nh bo, sau khi c?nh bo 24h m vi ph?m v?n khng ???c x? l th s? t?m kha ti kho?n 72 gi? v kha v?nh vi?n ti kho?n n?u ti ph?m m khng hon tr? l?i ti?n.

DK-11. JANET khng cung c?p d?ch v? hosting cho khch hng s? d?ng d?ch v? wapsite, forum game

DK-12.Trong tr??ng h?p x?u nh?t l khch hng b? m?t ti kho?n, chng ti s? ??ng tr? l?i thng tin ti kho?n khi khch hng cung c?p l?i gi?y xc nh?n thanh ton d?ch v? (?y nhi?m chi) ho?c mang h?p ??ng ??n tr?c ti?p cng ty. Trong tr??ng h?p c tranh ch?p chng ti s? l?y l?i thng tin ti kho?n khi nh?n ???c CMND ho?c h?p ??ng trng kh?p v?i thng tin ??ng k ban ??u trn h? th?ng khch hng.

DK-13. Chng ti s? khng hon tr? l?i b?t k? kho?n ti?n no do vi?c ng?ng cung c?p d?ch v? v l do vi ph?m t? pha ng??i s? d?ng ? cc ?i?u kho?n quy ??nh ? trn.

DK-14. T?t c? qu khch hng s? d?ng d?ch v? ??i l hosting c?a JANET Khng ???c dng b?t k? th??ng hi?u no c?a Cng Ty C? Ph?n D?ch V? Truy?n Thng JANET Vi?t khi ch?a c s? ??ng b?ng v?n b?n c?a Cng Ty C? Ph?n D?ch V? Truy?n Thng JANET Vi?t.

DK-15. Chng ti ??m b?o m?c b?o m?t ? m?c cao nh?t c th? nh?m ??m b?o an ton d? li?u cho khch hng ngo?i tr? nh?ng l?i b?o m?t m?i ???c pht hi?n v ch?a c b?n v l?i t? nh s?n xu?t ph?n c?ng/ph?n m?m.

DK-16. Chng ti cam k?t ??m b?o tnh ton v?n v b m?t t? pha my ch? ??i v?i d? li?u c?a khch hng.

DK-17. Trong tr??ng h?p ph?n c?ng b? l?i d?n ??n b? m?t mt d? li?u chng ti s? khng ch?u trch nhi?m, nh?ng cam k?t s? ph?c h?i l?i d? li?u ???c l?u l?i vo th?i ?i?m my ch? backup g?n nh?t (n?u c).

DK-18. Shared Hosting Reseller Hosting khng ??m b?o vi?c g?i/nh?n email thng su?t, ngay l?p t?c v khng b? ch?n b?i b? l?c c?a cc nh cung c?p d?ch v? email khc. ??i v?i cc tr??ng h?p yu c?u ??c bi?t v? email xin vui lng lin h? tr??c khi ??ng k.

DK-19. Chng ti cam k?t v? ch?t l??ng d?ch v?: JANET cam k?t hosting khi c?p cho khch hng s? d?ng ?ng c?u hnh trong b?ng gi d?ch v? hosting.

DK-20. Chng ti cam k?t s? hon l?i ti?n trong tr??ng h?p khng cung c?p v ng?ng ho?t ??ng.

DK-21. Chng ti cam k?t s? hon tr? 100% gi tr? h?p ??ng (khng bao g?m cc lo?i ph pht sinh trong qu trnh giao d?ch) n?u khng th?c hi?n ?ng cam k?t.

Quy ??nh s? d?ng s? ???c JANET thay ??i v c?p nh?t cho ph h?p v?i t?ng th?i ?i?m v lo?i hnh d?ch v?.