DANH MỤC

D?ch v? qu?n tr?, ch?m sc website chuyn nghi?p

April 25, 2017 - Lượt xem: 342

V?i nhi?u n?m kinh nghi?m ch?m sc website cho r?t nhi?u khch hng nh?, l? ??n khch hng ??i tc l?n,.JANET v?i ??i ng? nhn s? giu kinh nghi?m, chng ti cam k?t mang t?i cho qu khch d?ch v? ch?m sc, qu?n tr? website hon h?o v ton di?n nh?t.

cham-soc-website

1.Th? n o l d?ch v? ch?m sc website chuyn nghi?p:

D?ch v? ch?m sc website l hnh th?c qu?n l ton di?n Website c?a khch hng, gip cho c nhn, ??n v?, c?a hng … khng c th?i gian qu?n l Website c?a mnh ho?c c?n m?t d?ch v? ch?m sc website chuyn nghi?p v ton di?n nh?t.

2.V sao nn s? d?ng d?ch v? ch?m sc website chuyn nghi?p:

N?u c nhn, doanh nghi?p, c?a hng ?ang g?p cc v?n ?? d??i ?y th nn l?a ch?n gi d?ch v? ch?m sc website chuyn nghi?p:

– Thng th??ng khi lm website xong, nh?ng khng c th?i gian, ho?c khng c ng??i qu?n tr? ch?m sc website m?t cch chuyn nghi?p (?a s? m?c ph?i tr??ng h?p ny)

-Khng c chuyn mn, cch vi?t bi t?t, ??nh h??ng website c?a mnh

-C?m th?y r?t ph?c t?p khi vi?t n?i dung cho website, c hng t cng vi?c ph?i lm: ch?nh s?a ?nh, tm thng tin ?? vi?t bi …

-Chi ph ?? thu m?t nhn vin qu?n tr? website qu cao do: l??ng, b?o hi?m, ch? ?? …

-Cng vi?c hi?n t?i c?a nhn vin ???c giao ?? lm khng hi?u qu? do: thi?u chuyn mn trong l?nh v?c ny …

-Website th??ng xuyn g?p s? c?, m khng bi?t h?i ai

-Lo l?ng website b? m?t d? li?u, b? hack …

3. L do ch?n JANET l ??n v? ch?m sc qu?n tr? website chuyn nghi?p cho b?n

-??a ra gi?i php ch?m sc ton di?n nh?t nh?m nng cao hi?u qu? website

-Lun theo di website th??ng xuyn gip b?n

-C?p nh?t lin t?c cc bi vi?t lin quan t?i d?ch v? b?n ?ang kinh doanh

-S? l m?t cch chuyn nghi?p cho bi vi?t bao g?m: vi?t bi chu?n seo, thu ht l??t xem, ch?nh s?a anh chuyn nghi?p.

-S? l hnh ?nh s?n ph?m, c?p nh?t s?n ph?m m?i

-Thi?t k? banner qu?ng co, s? ki?n, gi?m gi ….

-Xem xt hi?u qu? website qua: th?ng k l??t truy c?p, bi vi?t ???c xem nhi?u nh?t, s?n ph?m ???c quan tm nh?t…

-Backup , ??m b?o ton v?n d? li?u website

-X? l nhanh s? c? website: domain, hosting, b? hack ….

-T? v?n chi?n l??c qu?ng b, nng cao hi?u qu? website qua: facebook ad, Google ad, Email marketing …

4.B?ng gi d?ch v? ch?m sc qu?n tr? website chuyn nghi?p c?a JANET:

Gi N?i dung Chi ph / thng
01 Gim st s? ho?t ??ng c?a website

C?p nh?p n?i dung, hnh ?nh theo yu c?u (T?i ?a 10 l?n/thng)

C?p nh?t n?i dung ??nh k? hng ngy ( T?i thi?u 2 bi/tu?n)

Backup d? li?u th??ng xuyn (2 tu?n/l?n)

H? tr? k? thu?t 24/7

500.000
02 Gim st s? ho?t ??ng c?a website

T?p h?p bo co l?u l??ng truy c?p, thng tin truy c?p (thng 1 l?n)

C?p nh?p n?i dung, hnh ?nh theo yu c?u (T?i ?a 5 l?n/thng)

C?p nh?t n?i dung ??nh k? hng ngy ( T?i thi?u 4 bi/tu?n)

Thi?t k? Banner cho website (1 banner/thng)

Bo co truy c?p chi ti?t t?ng thng, cc trang, s?n ph?m ???c xem nhi?u nh?t

Backup d? li?u th??ng xuyn (3 tu?n/l?n)

H? tr? k? thu?t 24/7

1.000.000
03 Gim st s? ho?t ??ng c?a website

T?p h?p bo co l?u l??ng truy c?p, thng tin truy c?p (thng 1 l?n)

C?p nh?p n?i dung, hnh ?nh theo yu c?u (T?i ?a 10 l?n/thng)

C?p nh?t n?i dung ??nh k? hng ngy ( T?i thi?u 1 bi/ngy )

Thi?t k? Banner cho website (1 banner/thng)

Bo co truy c?p chi ti?t t?ng thng, cc trang, s?n ph?m ???c xem nhi?u nh?t

Backup d? li?u th??ng xuyn (2 tu?n/l?n)

H? tr? k? thu?t 24/7

1.500.000
04 T?i ?u d? li?u v cc t?p tin l?u tr? nh?m t?ng t?c ?? truy c?p

Gim st s? ho?t ??ng c?a website

T?p h?p bo co l?u l??ng truy c?p, thng tin truy c?p ( 2 tu?n 1 l?n)

C?p nh?p n?i dung, hnh ?nh theo yu c?u (T?i ?a 20 l?n/thng)

C?p nh?t n?i dung ??nh k? hng ngy ( T?i thi?u 2 bi/ngy )

Thi?t k? Banner cho website (2 banner/thng)

Bo co truy c?p chi ti?t t?ng thng, cc trang, s?n ph?m ???c xem nhi?u nh?t

Backup d? li?u th??ng xuyn (2 tu?n/l?n)

T? v?n pht tri?n website : qu?ng co google, facebook

H? tr? k? thu?t 24/7

 

2.000.000
05 T?i ?u d? li?u l?u tr? nh?m t?ng t?c ?? truy c?p

Gim st s? ho?t ??ng c?a website

T?p h?p bo co l?u l??ng truy c?p, thng tin truy c?p ( 1 tu?n 1 l?n)

C?p nh?p n?i dung, hnh ?nh theo yu c?u (T?i ?a 30 l?n/thng)

C?p nh?t n?i dung ??nh k? hng ngy ( T?i thi?u 3 bi/ngy )

Thi?t k? Banner cho website (3 banner/thng)

Bo co truy c?p chi ti?t t?ng thng, cc trang, s?n ph?m ???c xem nhi?u nh?t

Backup d? li?u th??ng xuyn (1 tu?n/l?n)

T? v?n pht tri?n m?ng Marketing Online ton di?n website

H? tr? k? thu?t 24/7

 

3.000.000

Ch :

N?i dung t?i ?a cho m?t l?n c?p nh?p: 3 trang v?n b?n kh? A4; 3 hnh ?nh; 1 video clips.
Gi ch?a bao thu? GTGT 10%.
H?p ??ng t?i thi?u 6 thng.

Lin h?:

CNG TY C? PH?N D?CH V? TRUY?N THNG JANET VI?T

Tr? s?: S? 52, Ng 546, ???ng Tr?n Cung, T? Lim, H N?i.

VP: T?ng 8, Ta nh CT2C, Ng 106, Hong Qu?c Vi?t, C?u Gi?y, H N?i

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG JANET VIỆT

Trụ sở: Số 52, Ngõ 546, đường Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội.

VP: Tầng 8, Tòa nhà CT2C, Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0463.260.556 - Email: contact@janet.vn

Giấy phép KD: 0106976313

Copyright ® JANET Media JSC Company. All Rights Reserved.