Cch vo facebook khi b? ch?n

September 12, 2015 - Lượt xem: 451

Bi vi?t h??ng d?n cc cch vo Facebook m khng b? ch?n:

cach-vao-facebook

Cch 1:S?a file host:

B??c 1: M? file host trong ???ng d?n sau:C:\Windows\System32\drivers\etc\.

B??c 2: Ti?p theo m? file host ln b?ng cng c?Notepad .

B??c 3:S?a file hosts:

Copy ton b? n?i dung t??ng ?ng nh? sau ?? thm vo cu?i file hosts

173.252.110.27 facebook.com
173.252.110.27 www.facebook.com
173.252.110.27 www.login.facebook.com
173.252.110.27 login.facebook.com
173.252.110.27 apps.facebook.com
173.252.110.27 graph.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.connect.facebook.com
173.252.110.27 vi-vn.facebook.com
173.252.110.27 static.ak.connect.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 channel.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 upload.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com
173.252.110.27 pixel.facebook.com
173.252.110.27 logins.facebook.com
173.252.110.27 graph.facebook.com
173.252.110.27 developers.facebook.com
173.252.110.27 error.facebook.com
173.252.110.27 register.facebook.com
173.252.110.27 blog.facebook.com
173.252.110.27 channel.facebook.com
173.252.110.27 connect.facebook.com
173.252.110.27 bigzipfiles.facebook.com?

Ho?c:

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com?

B??c 4:B?m Save v t?t Notepad

B??c 5: Vo trnh duy?t web v ki?m tra l?i

Cch 2: Thay ??i DNS

B??c 1:

– V?i Windows XP, Windows Vista: Vo Start Menu > Control Panel > Network Connections, sau ? ch?n Properties trn c?a s?. Cch khc nhanh h?n l b?n b?m ph?i chu?t vo bi?u t??ng nh?p nhy mu xanh, hnh m?ng my tnh ? gc d??i cng bn tay ph?i c?a mn hnh, sau ? ch?n Properties.
– ??i v?i Windows 7 (Win7): B?m vo bi?u t??ng chi?c my tnh ? icon tray pha d??i bn ph?i mn hnh. B?m vo Open Network and Sharing Center. Trn mn hnh hi?n ra, ch?n Change adapter settings. Sau ? b?m ?p chu?t vo bi?u t??ng no c hnh k?t n?i mu xanh, r?i ch?n Properties.?

B??c 2:

Trn mn hnh Properties, ch?n Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), sau ? b?m ti?p vo Properties. Trn mn hnh hi?n ra b?n b?m vo Use the following DNS server addresses : sau ? ?i?n gi tr? c?a DNS server ? trn vo Prefered DNS Server v Alternate DNS Server.
+ Prefered DNS Server : 208.67.222.222 (ho?c 8.8.8.8 n?u b?n mu?n dng Google DNS)?

+ Alternate DNS Server : 208.67.220.220 (ho?c 8.8.4.4 n?u b?n mu?n dng Google DNS)?

– Sau ? b?m OK ?? c?p nh?t DNS m?i.

cach-vao-facebook

B??c 3: T?t trnh duy?t v m? l?i

Cch 3: T?i trnh duy?t C?c C?c ?? vo Facebook

Truy c?p vo trang :https://coccoc.com/ ?? t?i v ci ??t trnh duy?t C?c C?c. Sau khi ci ??t xong l c th? truy c?p vo Facebook bnh th??ng.